Regulamin

Regulamin usługi e-porada

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. e-porada dostępna pod adresem internetowym www.eporada.eu oferowana jest przez Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski (zwany dalej Gabinetem), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Pacjentek zarejestrowanych w moim Gabinecie w trakcie standardowej wizyty.
 3. W wyjątkowych i niecierpiących zwłoki przypadkach z e-porady mogą korzystać Pacjentki niezarejestrowane w moim gabinecie.
 4. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia e-porady oraz realizacji płatności.

§ 2
Definicje

 1. Pacjentka – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej w moim Gabinecie zarówno w formie tradycyjnej wizyty w Gabinecie jak i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, niezależnie od tego, czy jest zdrowa czy chora.
 2. E-porada – Produkt oferowany przez Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski. Porada lekarska udzielona na odległość w ramach zorganizowanego systemu udzielania usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Zamówienie – oświadczenie Pacjentki składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do realizacji e-porady.
 5. Konto – konto Pacjentki, którego założenie może zostać udostępnione w trakcie realizacji e-porady. Będą w nim gromadzone dane podane przez Pacjentkę oraz informacje o zrealizowanych e-poradach.
 6. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta.
 7. Formularz e-porady – interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, wybór e-porady oraz określenie warunków realizacji e-porady.
 8. Koszyk – element oprogramowania, w którym widoczne jest wybrana e-porada, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – usługa nosząca nazwę e-porady, będąca przedmiotem umowy między Pacjentką a Prywatnym Gabinetem Ginekologicznym Jarosław Rogowski.
 10. Umowa – umowa zawarta między Pacjentką a Prywatnym Gabinetem Ginekologicznym Jarosław Rogowski o świadczenie usługi polegającej na udzieleniu na odległość porady lekarskiej, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem strony internetowej www.eporada.eu.
 11. Środki komunikacji zdalnej – środki porozumiewania się na odległość, umożliwiające kontakt bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, takie jak telefon, e-mail, Skype, ZOOM, Signal, SMS.

§ 3
Kontakt

 1. Dane teleadresowe:
 2. Adres:
  • Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski,
  • ul. Magazynowa 9, 18-300 Zambrów
 3. Adres e-mail:
  • gabinet@rogowski.eu
 4. Numer telefonu:
  • +48 502 054 365
 5. Pacjentka może porozumiewać się z Gabinetem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Pacjentka może porozumieć się telefonicznie z Gabinetem od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 21.00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z e-porady niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu FireFox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Gabinet w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony www.eporada.eu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony www.eporada.eu z infrastrukturą techniczną Pacjentki.
 2. Przeglądanie strony www.eporada.eu nie wymaga zakładania konta.
 3. Składanie zamówień przez Pacjentkę na e-poradę możliwe jest albo przez podanie środkami komunikacji zdalnej niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację e-porady bez zakładania konta, albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 4. Ceny podane na stronie www.eporada.eu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Są to jednocześnie ceny końcowe, obejmujące wszystkie opłaty pośrednie.

§ 6
Zakładanie konta na stronie www.eporada.eu

 1. Na stronie www.eporada.eu może zostać udostępnione zakładanie konta Pacjentki.
 2. Aby założyć konto na stronie www.eporada.eu, należy wypełnić formularz rejestracji i podać dane oznaczone jako niezbędne.
 3. Założenie konta na stronie www.eporada.eu jest darmowe.
 4. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, ustanowionych w formularzu rejestracji.
 5. Jeśli konto zostanie założone, Pacjentka ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Gabinetu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7
Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. Wybrać e-poradę, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 2. Zalogować się, jeśli zostanie założone konto, lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji e-porady oraz adresu mailowego, na który nastąpi wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail (opcjonalnie).
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Pacjentka może skorzystać z następujących metod realizacji e-porady:
  1. osobisty, zdalny kontakt z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków komunikacji zdalnej z Prywatnym Gabinetem Ginekologicznym Jarosław Rogowski
 2. Pacjentka może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność elektroniczna
  1. płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod realizacji oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie www.eporada.eu.

§ 9
Wykonanie umowy

 1. Zawarcie umowy o realizację e-porady między Pacjentką a Prywatnym Gabinetem Ginekologicznym Jarosław Rogowski następuje po uprzednim złożeniu przez Pacjentkę zamówienia za pomocą formularza zamówienia na stronie www.eporada.eu, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Gabinet niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje e-poradę do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Pacjentce przez Gabinet stosownej wiadomości środkami komunikacji zdalnej – w szczególności na adres poczty elektronicznej Pacjentki, jeśli został podany w trakcie składania zamówienia – która zawiera co najmniej oświadczenia Gabinetu o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 4. Z chwilą otrzymania przez Pacjentkę powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa o realizację e-porady między Pacjentką a Prywatnym Gabinetem Ginekologicznym Jarosław Rogowski.
 5. Pacjentka powinna niezwłocznie dokonać płatności na drodze elektronicznej lub kartą płatnicza, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Realizacja e-porady nastąpi w godzinach wyszczególnionych przy opisie e-porady na stronie www.eporada.eu lub w godzinach ustalonych indywidualnie z Pacjentką w drodze kontaktu środkami komunikacji zdalnej .
 7. O terminie realizacji e-porady Pacjentka może zostać powiadomiona poprzez przesłanie informacji środkami komunikacji zdalnej.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

W chwili opłacenia e-porady Pacjentka akceptuje fakt, że po realizacji e-porady utraci prawo do odstąpienia od umowy (Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 287, art. 38).

§ 11
Reklamacje

Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 287, art. 3. 1. punkt 7) przepisów ww. Ustawy nie stosuje się do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia.

§ 12
Dane osobowe na stronie www.eporada.eu

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentek zbieranych za pośrednictwem strony www.eporada.eu jest Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski.
 2. Dane osobowe Pacjentek uzyskane przez Administratora za pośrednictwem strony www.eporada.eu zbierane są w celu realizacji umowy między Pacjentką a Gabinetem, w szczególności w celu realizacji płatności.
 3. Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski nie zbiera danych Pacjentek w celach marketingowych.
 4. Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski udostępni dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania danych osobowych, jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa (art. 4 pkt 9 i 10 RODO)
 5. Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski udostępni dane osobowe Pacjentek w minimalnym wymaganym zakresie wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą i jedynie w sytuacji, gdy Pacjentka skorzysta z płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
 6. Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski nie udostępni danych osobowych innym, poza wymienionymi powyżej, podmiotom.
 7. Pacjentka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do złożenia żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a serwis www.eporada.eu deklaruje natychmiastowe dostosowanie się do takiego żądania.
 8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 9. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak bez podania niezbędnych, wskazanych w Regulaminie, danych osobowych realizacja e-porady może okazać się niemożliwa.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i zakresu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Realizacja e-porady wymaga każdorazowo akceptacji Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie z tytułu ochrony praw autorskich.